Gekkoo No Eshima (Shishi)

ER18081/20

isä: MIJIKAI NO YAMABUSHI GAROU (Garou)

Emä: GEKKOO NO SAANAN SALAISUUS (Tora)


Kuvia Shishistä